การปรับปรุงกระบวนงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

download

 

 

 

 

 

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับหน่วยงาน

1. เอกสารประกอบการประชุม

- รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลด้านการปรับปรุงกระบวนงาน

2. รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล

3. แบบฟอร์ม

- แบบฟอร์มที่ 1 ตารางแสดงกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน

- แบบฟอร์มที่ 2 แผนการปรับปรุงกระบวนงาน

- แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลตัวชี้วัดบทบาทภารกิจรายบุคคลด้านการปรับปรุงกระบวนงาน

- แบบฟอร์มที่ 4 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual)

(ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 4)

- แบบฟอร์มที่ 5 รายงานผลการปรับปรุงกระบวนงาน

(ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 5)

 

 

การปรับปรุงกระบวนงาน 2567 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

1. กระบวนงานตามภารกิจหลักของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (แบบฟอร์มที่ 1)

2. แผนการปรับปรุงกระบวนงาน (แบบฟอร์มที่ 2)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

การปรับปรุงกระบวนงาน 2566 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

1. กระบวนงานตามภารกิจหลักของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (แบบฟอร์มที่ 1)

2. แผนการปรับปรุงกระบวนงาน (แบบฟอร์มที่ 2)

3. กระบวนงานที่ดำเนินการปรับปรุง (กระบวนงานเดิม)

4. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) (แบบฟอร์มที่ 4)

5. รายงานผลการปรับปรุงกระบวนงาน (แบบฟอร์มที 5)

** ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงกระบวนงาน ประจำปี 2566 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร