การปรับปรุงกระบวนงาน

(Banner การปรับปรุงกระบวนงาน)

 

1. เอกสารประกอบการประชุม

- การประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลด้านการปรับปรุงกระบวนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (28 ธ.ค. 65)

2. รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล

3. แบบฟอร์ม

- แบบฟอร์มที่ 1 ตารางแสดงกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน

- แบบฟอร์มที่ 2 แผนการปรับปรุงกระบวนงาน

(ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 2)

- แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลตัวชี้วัดบทบาทภารกิจรายบุคคลด้านการปรับปรุงกระบวนงาน

- แบบฟอร์มที่ 4 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual)

(ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 4)

- แบบฟอร์มที่ 5 รายงานผลการปรับปรุงกระบวนงาน

(ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 5)

 

 

(Banner การปรับปรุงกระบวนงาน)