LINE ALBUM ประชุม กพร. 27 ก.ย. 66 ๒๓๑๐๐๙ 1

 

วันที่ 27 กันยายน 2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงกระบวนงาน ประจำปี 2566

ณ. ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 3 ตึกจักรพิชัย  กรมปศุสัตว์