ทำเนียบรางวัล2564

 

 

ลำดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อหน่วยงานผู้ให้รางวัล หน่วยงาน
พ.ศ.2549
1 การให้บริการด้านเอกสารการส่งออก
ณ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ
รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลประเภทเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ ระดับดีเด่น สำนักงาน ก.พ.ร. กรมปศุสัตว์
พ.ศ.2551
2 หน่วยงาน/องค์การที่ทำคุณประโยชน์ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค
EULOGY AWARDS สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
3 กระบวนงานการขอรับใบอนุญาตขาย
อาหารสัตว์ผ่านระบบ
E-Service
รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
รางวัลประเภทภาพรวมกระบวนงาน ระดับชมเชย
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
4 ชุมนุมยุวเกษตรกร ชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร
ระดับเขต ประจำปี
2551
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.2552
5 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน รางวัลการบริหารทัพยากรบุคคล ประจำปี 2552 ประเภทชมเชย ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน ก.พ. กองการเจ้าหน้าที่
6 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่ ICT EXCELLENCE AWARDS NECTEC สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
7 หน่วยงานภาครัฐร่วมตรวจวิเคราะห์พลังงาน "โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐในหน่วยงานภาครัฐขนาดเล็ก ประจำปี 2551 จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
8 การให้บริการตรวจสอบและวินิจฉัย
โรคปากและเท้าเปื่อย ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
รางวัลประเภทรายกระบวนงาน ระดับดีเด่น
สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
9 การให้บริการตรวจวิเคราะห์และชันสูตร
โรคสัตว์
 
รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
รางวัลประเภทรายกระบวนงาน ระดับชมเชย
สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
10 การควบคุมโรคระบาดสัตว์  รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
รางวัลประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ระดับชมเชย
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
พ.ศ.2553
11 รางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2553 สัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี 2553 สัตวแพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทย
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
12 กระบวนงานการออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
รางวัลประเภทภาพรวมกระบวนงาน ระดับชมเชย
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
13 การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลฟาร์มเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลฟาร์มเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
14 การประกวดการประดับธงชาติระดับอำเภอ การประกวดการประดับธงชาติระดับอำเภอ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
15 การลดใช้พลังงาน ระดับความสำเร็จการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2553 จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
16 ชุมชนสัมพันธ์รอบวัง "โครงการชุมชนสัมพันธ์รอบวัง เฉลิมพระเกียรติ" มณฑลทหารบกที่ 15 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
17 การตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตร
โรคสัตว์แบบบูรณาการ (
Integrated Vet Services)
รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
ประเภทรายกระบวนงาน ระดับดีเด่น
สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
18 กระบวนงานการควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก : ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่ รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ระดับดีเด่น
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
19 การตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์ (การรับตัวอย่างและรายงานผลการทดสอบ) รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
ประเภทรายกระบวนงาน ระดับชมเชย
สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
พ.ศ.2554
20 ชุมชนสัมพันธ์รอบวัง "โครงการชุมชนสัมพันธ์รอบวัง เฉลิมพระเกียรติ" มณฑลทหารบกที่ 15 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
21  HAPPY TOILET "โครงการสุขาน่าใช้สุขใจ ไทย-เทศ ปี 2554 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
22 งานบริการด้านสุขภาพสัตว์แบบบูรณาการ รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
ประเภทภาพรวมกระบวนงาน ระดับดีเด่น
สำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
23 การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ (e-signature)/ง่ายแค่ปลายนิ้ว รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ระดับดีเด่น
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
24 กระบวนงานการออกใบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
ประเภทรายกระบวนงาน ระดับชมเชย
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
25 กระบวนงานการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  โคนม : โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม DHI รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ระดับชมเชย
สำนักงาน ก.พ.ร. กองบำรุงพันธุ์สัตว์
พ.ศ.2555
26 ดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่ผ่านการประเมินดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กองการเจ้าหน้าที่
27 การดำเนินการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
28 โรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 โรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
29 การบริหารจัดการภาครัฐ องค์กร ระดับชมเชย การบริหารจัดการภาครัฐ องค์กร ระดับชมเชย สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
30 รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ.ร. กรมปศุสัตว์
31 ภาพรวมมาตรฐานการบริการห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประเภทภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
ระดับดีเด่น
สำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
32 การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประเภทบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
33 การผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 
34 การพัฒนาเกษตรกรโคนมรายย่อยแบบบูรณาการเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประเภทบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี
สำนักงาน ก.พ.ร. กองปศุสัตว์ต่างประเทศ และ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
35 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 6) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
สำนักงาน ก.พ.ร. กรมปศุสัตว์
พ.ศ.2556
36 ดัชนี : ดัชนีคุณภาพและความเป็นธรรมในการให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รับคะแนนสูงสุดรายดัชนี: ดัชนีคุณภาพและความเป็นธรรมในการให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กองการเจ้าหน้าที่
37 มาตรฐานความโปร่งใส ได้จัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส สำนักงาน ก.พ. กองการเจ้าหน้าที่
38  รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเงิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
39 รางวัลเข้าร่วมพิธีถวายสดุดี
วันปิยมหาราช
รางวัลชนะเลิศการประกวดพวงมาลา
ประเภทความคิดสร้างสรรค์ดีเด่นจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
40 Thailand World Rabies Day Award 2013 Thailand World Rabies Day Award 2013 กรมควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
41 การผลักดันให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับ A ขึ้นไป Thailand World Rabies Day Awards กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
42 วันป้องกันโรคพิษสุนัขโลก Thailand World Rabies Day Awards 2013 กรมควบคุมโรค สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
43 การสร้างพันธมิตรการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประเภทบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
44 การบริการเสบียงอาหารสัตว์ในสภาวะวิกฤติ (คลังเสบียงอาหารสัตว์) รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประเภทด้านภาพรวมมาตรฐานที่เป็นเลิศ ระดับดี
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
45 การผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดใหม่โดยไม่ใช้กระต่าย รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี
สำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
46 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.) ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประเภทด้านบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
47 การเลี้ยงไก่ไข่โรดไทย แบบปล่อยอิสระโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย พื้นที่จังหวัดหนองคาย รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประเภทด้านบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
48 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 1) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 รางวัลความเป็นเลิศด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
สำนักงาน ก.พ.ร. กรมปศุสัตว์
49 อาสาปศุสัตว์ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเยี่ยม สำนักงาน ก.พ.ร. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
พ.ศ.2557
50 มาตรฐานความโปร่งใส ได้จัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส สำนักงาน ก.พ. กองการเจ้าหน้าที่
51 เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี
ประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2556 ระดับชมเชย
กรมบัญชีกลาง กองคลัง
52 รางวัลการดำเนินการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย รางวัลสถาบันดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 สัตวแพทยสภา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
53 การดำเนินการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
54 ผลการประหยัดพลังงานดีเด่น การประหยัดพลังงานดีเด่น สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม (กระทรวงพลังงาน) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
55 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ "ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของเด็กและเยาวชน 3อ. 4ต. 8ร. ประจำปี 2557" องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ และศูนย์เครือข่ายสามัคคีพัฒนา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
56 การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
รางวัลด้านภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
สำนักงาน ก.พ.ร. กองสารวัตรและกักกัน
57 การพัฒนางานปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
รางวัลด้านพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
58 การยกระดับพันธุกรรมสุกรในเกษตรกรด้วยสุกรพ่อพันธุ์ ปากช่อง 5

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

รางวัลด้านพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี

สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
59 การบริหารจัดการโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรโดยชุมชนมีส่วนร่วมพื้นที่อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รางวัลด้านบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
60 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 2) รางวัลความเป็นเลิศด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ สำนักงาน ก.พ.ร. กรมปศุสัตว์
61 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 3) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รางวัลความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สำนักงาน ก.พ.ร. กรมปศุสัตว์
62 โครงการฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับชมเชย สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
63 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับชมเชย สำนักงาน ก.พ.ร. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
พ.ศ.2558
64 มาตรฐานความโปร่งใส ได้จัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส สำนักงาน ก.พ. กองการเจ้าหน้าที่
65 ภาพรวมมาตรฐานการบริการทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
รางวัลพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง
สำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
66 การดำเนินการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
67 ระบบจัดการสัตว์ปีกสู่มาตรฐานการส่งออกปศุสัตว์ไทย รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
68 ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าปศุสัตว์ผ่าน QRCode รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
69 ผลการประหยัดพลังงานดีเด่น การประหยัดพลังงานดีเด่น สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม (กระทรวงพลังงาน) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
70  หน่วยงานมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับดีเลิศ (กลุ่มที่ 2) จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
71 การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
72 การผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง
สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 
73 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น สำนักงาน ก.พ.ร. กรมปศุสัตว์
74 การพัฒนาควายงามพรหมพิราม โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเยี่ยม สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิรามและกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
75 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี สำนักงาน ก.พ.ร. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
พ.ศ.2559
76 มาตรฐานความโปร่งใส ได้จัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส สำนักงาน ก.พ. กองการเจ้าหน้าที่
77 องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปี 2559 ประกาศเกียรติคุณ ด้านการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับดีเลิศ กรมบัญชีกลาง กองคลัง
78 โครงการวิจัย เรื่อง "การสร้าง
สายพันธุ์ไก่เนื้อโคราช เพื่อการผลิต"
ผลงานดีเด่น สกว. ปี 2558 ด้านพาณิชย์ สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
79 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยสาขาสัตวแพทย์ ผลงานระดับดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัย สาขาสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง Nucleotide Sequences of Goose Parvovirus Isolates from Thailand and the Comparison with Vaccine มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
80 ผลการประหยัดพลังงานดีเด่น การประหยัดพลังงานดีเด่น สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
81 หน่วยงานมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับดีเลิศ (กลุ่มที่ 3) จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
82 การประหยัดพลังงาน "การประหยัดพลังงาน" สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
83 หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับดี รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับดี สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
84 หมู่บ้านไก่ดำดอยแม่สลอง รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี
สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5
85 ชุดทดสอบการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella spp. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี
สำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
86 การสร้างพันธมิตรการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
87 โครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1) รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ระดับดี
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
88 รางวัลประกวดกิจกรรม 5 ส รางวัลประกวดกิจกรรม 5 ส จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
พ.ศ.2560
89 สนับสนุนส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา โล่เชิดชูเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
90 ผลการประหยัดพลังงานดีเด่น การประหยัดพลังงานดีเด่น สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
91 การจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียนและอาจารย์ นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
92 นมคุณภาพสูงล้านนา (Lanna High Quality Milk) รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
93 เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น 
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
94 โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายคลัสเตอร์แพะสวนผึ้ง รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมรางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดี สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
พ.ศ.2561
95 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับดีเลิศ จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
96 ผลการประหยัดพลังงานดีเด่น การประหยัดพลังงานดีเด่น สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
97 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับดีเลิศ (กลุ่มที่ 3) จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
98 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
99 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า Thailand Rabies Awards 2018 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับกรม
ปศุสัตว์ และกรมควบคุมโรค
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
100 บริจาคเงินบำรุงเพื่อสภากาชาดไทย ออกร้านกาชาด ประจำปี 2561 (วุฒิบัตร) บริจาคเงินบำรุงเพื่อสภากาชาดไทย ออกร้านกาชาด ประจำปี 2561 (วุฒิบัตร) สภากาชาดไทย กรมปศุสัตว์
101 รางวัลเลิศรัฐ รางวัลเลิศรัฐ สำนักงาน ก.พ.ร. กรมปศุสัตว์
102 เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) รางวัลบริการภาครัฐ
รางวัลมาตรฐานการบริการ ระดับดีเด่น
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
103 ประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ รางวัลบริการภาครัฐ
รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
104 การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน รางวัลบริการภาครัฐ
รางวัลการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
สำนักงาน ก.พ.ร. กรมปศุสัตว์
105 การพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร รางวัลบริการภาครัฐ
รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดี
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
106 ระบบจัดการสัตว์ปีกสู่มาตรฐานการส่งออกไทย รางวัลบริการภาครัฐ
รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
107 โครงการยกระดับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดเพชรบุรี รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.2562
108 การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าถิ่น "นุ่งถุง ไม่นุ่งสั้น" เกียรติบัตร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
109 องค์กรปลอดโฟมจังหวัดยะลา เกียรติบัตร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
110 ส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ดีที่สุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รางวัลส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์
ที่มีผลการเบิกจ่ายดีเด่น ประเภทส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณต่ำกว่า
15 ล้านบาท
คลังจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
111 สนับสนุนส่งเสริมการจัดการ
อาชีวศึกษา
โล่เชิดชูเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
112 ความร่วมมือช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ความร่วมมือช่วยเหลือทางด้านวิชาการ แขวงบลิคำไซ สปป.ลาว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
113 ผลการเบิกจ่ายเงินงบลงทุนโดดเด่น เบิกจ่ายเงินงบลงทุนโดดเด่น สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
114 องค์กรคุณธรรม และผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ "คุณธรรม" องค์กรคุณธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
115 องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ระดับดีเด่น รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับดีเด่น สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
116 องค์กรร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด้จเจ้าฟ้าฯ และร่วมจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 องค์กรร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ และร่วมจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์
117 วิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะบางบัวทองผู้เปลี่ยนสิ่งที่สังคมรังเกียจสู่ผลิตภัณฑ์ Hi-end รางวัลบริการภาครัฐ
รางวัลพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น
สำนักงาน ก.พ.ร. กรมปศุสัตว์
118 ระบบการตรวจสอบสัตว์และซากสัตว์ ผ่านด่านอัตโนมัติ (e-Movement Smart Kiosk)” รางวัลพัฒนาการบริการ ระดับดี สำนักงาน ก.พ.ร. กองสารวัตรและกักกัน
119 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร. กรมปศุสัตว์
พ.ศ.2563
120 กรมปศุสัตว์ผ่านมาตรฐานการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตรฐานการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบัญชีกลาง กรมปศุสัตว์
121 กรมปศุสัตว์ผ่านมาตรฐานการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตรฐานการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลาง กรมปศุสัตว์
122 บริจาคเงินบำรุงเพื่อสภากาชาดไทย ออกร้านกาชาด ประจำปี 2562 (วุฒิบัตร) บริจาคเงินบำรุงเพื่อสภากาชาดไทย ออกร้านกาชาด ประจำปี 2562 (วุฒิบัตร) สภากาชาดไทย กรมปศุสัตว์
พ.ศ.2564
123 รางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม สำนักงาน ก.พ.ร. กรมปศุสัตว์
124 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า สำนักงาน ก.พ.ร. กรมปศุสัตว์
125 “การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออกอาหารคนและสัตว์เลี้ยง โดยการตรวจประเมินระยะไกล” รางวัลยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ระดับดีเด่น สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
126 รางวัลยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ระดับดีเด่น สำนักงาน ก.พ.ร. กรมปศุสัตว์
127 “การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน” รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ