P'Tee

 
 

นายสมเกียรติ กรอบแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1513

 

 

ภารกิจพัฒนาระบบและโครงสร้าง 

ภารกิจติดตามและประเมินผล 

ภารกิจนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง 

ภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ 

 

P'Lek

 

P'Aom

 

P'Pax

 

P'F

นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1512

 

นางสาวจตุพร ปัดถา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1512

 

นางสาววิสุทธิวรรณ ปั้นฉาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1513

 

นายสราวุฒิ สร้อยสังวาลย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1512

 

 

P'Breeze

 

Pook

 

P'Ja

 

นางสาวปัทมา มีแสงเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1512

 

นางสาวปฐมาพร สาระภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1512

 

นางสาวจารุวรรณ หนูชัยแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1513

 

นางสาวกนิษฐ์ ขุมเพ็ชร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1513