Skk

 

 
 

นายสมเกียรติ กรอบแก้ว
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1511

 

 

ภารกิจพัฒนาระบบและโครงสร้าง 

ภารกิจติดตามและประเมินผล 

ภารกิจนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง 

ภารกิจบริหารทั่วไป 

 

P'Lek

 

 

 

P'Aom

 

P'F

 

นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1512

 

นายฉัตรพณ ไพพินิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1513

 

นางสาวจตุพร ปัดถา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1512

 

นายสราวุฒิ สร้อยสังวาลย์
     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1512

 

 

P'Breeze

 

 lookwa

 

 

Pook

  

P'Ja

นางสาวปัทมา มีแสงเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1512

 

นางสาวกนิษฐ์ ขุมเพ็ชร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1512

 

นางสาวปฐมาพร สาระภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1512

 

นางสาวจารุวรรณ หนูชัยแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1513