Skk

 

นายสมเกียรติ กรอบแก้ว
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1511

 
 

 

P'Aom

 

นางสาวจตุพร ปัดถา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1512

 

 

ภารกิจพัฒนาระบบและโครงสร้าง 

ภารกิจติดตามและประเมินผล 

ภารกิจนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง 

ภารกิจบริหารทั่วไป 

 

P'Lek

 

P'Pon

 

Min

 

P'FF

 

นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1512

 

นายฉัตรพณ ไพพินิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1513

 

นางสาวเมลาณี โพชะกะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1513

 

นายสราวุฒิ สร้อยสังวาลย์
     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1512

 

 

P'Breeze

 

lookwa

 

 

Pook

  

P'Ja

นางสาวปัทมา มีแสงเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1512

 

นางสาวกนิษฐ์ ขุมเพ็ชร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1512

 

นางสาวปฐมาพร สาระภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1512

 

นางสาวจารุวรรณ หนูชัยแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1513