ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   New!!!

  1. แบบฟอร์ม 1 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (แบบสรุปผล)
  2. แบบฟอร์ม 2 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์  ประจำปี พ.ศ. 2566 (รายงานผล)
  3. แบบฟอร์ม 3 เอกสารประกอบการอุทธรณ์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด OKR

 

 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  1.  แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2565
  2. แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ รอบ 12 เดือน
  3. แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2565