2564 09 16 002 065

 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาผลการตรวจประเมินรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบของการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (ZOOM) กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ 5 รางวัล โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายชัยวัฒน์ โยธคล นายโสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมรับรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว กรมปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติเป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และสามารถให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ ซึ่งในปีนี้มีผลงานที่กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล ในหลายสาขารวม 5 รางวัล คือ รางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศในภาพรวมที่มอบให้หน่วยงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานทั้งปวง 1. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า 2. สาขาบริการภาครัฐ คือ รางวัลยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิค 19 ระดับดีเด่น ผลงาน การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออกอาหารคนและสัตว์เลี้ยง โดยการตรวจประเมินระยะไกล ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และ รางวัลยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ระดับดีเด่น และ 3. ในสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม คือ รางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ผลงาน การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งกรมปศุสัตว์ได้เสนอชื่อนายวาสนา นาคดิลก ประธานสหกรณ์การเกษตรไก่เนื้อจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยได้รับรางวัลประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือระดับดีเด่น
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ ในการมุ่งมั่นพัฒนาระบบราชการ ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร.ทุกปีอย่างต่อเนื่อง รวม 66 รางวัล ดังนี้ รางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยมในปี 2561 และ 2564 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 8 รางวัล รางวัลบริการภาครัฐ 48 รางวัล และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 8 รางวัล โดยปัจจัยที่ทำให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเพราะมีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนางาน เพื่อให้เกิดความสุข แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ บุคลากรทุกคน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ คือ สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพียงพอ และสามารถแข่งขันได้ ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม มีการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นวัตกรรม ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการขยายผลการปรับปรุงกระบวนงานต่อเนื่องทั้งองค์กร และขยายไปยังหน่วยงานในต่างจังหวัด เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
Credit : ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ / ภาพ : กลุ่มเผยแพร่ฯ สลก.

 2564 06 29b 001
 
 
 
 
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 2 สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก) , นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม (ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์) , นาวสาวคชาภรณ์ เต็มยอด (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์) , นายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาราชการแทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สำนักงาน ก.พ.ร. รายนามดังนี้ 1.นายจาดุร อภิชาตบุตร , 2.นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ , 3.นายวิชิตร์ แสงทองล้วน และ 4.นางวิภาดา ตริตระการ เข้าตรวจประเมินผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)  
 
กรมปศุสัตว์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564  ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ในขั้นตอนที่ 1 สำนักงาน ก.พ.ร. จึงแจ้งกำหนดการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 2 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)  โดยผลงานที่นำเสนอเพื่อเข้ารับการประเมิน จัดอยู่ในสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ผลงาน “การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน” นำเสนอโดย นางศรีสมัย โชติวนิช  (ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ) , นายชุมพล นาครินทร์ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) และนายวาสนา นาคดิลก (ประธานชมรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก จังหวัดชัยภูมิ)
 
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 
 
Credit : ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก
 

 2564 08 09c 001

 

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการซักซ้อมเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจรับการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมผ่าน application : Zoom Meeting

การซักซ้อมความพร้อมสำหรับการนำเสนอในการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วยกำหนดการตรวจประเมินฯ และประเด็นในการนำเสนอ อาทิ วิดิโอนำเสนอภาพรวมของกรมปศุสัตว์ และผลงาน/ความโดดเด่นของการเป็นระบบราชการ 4.0 ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ จำนวน 8 หน่วยงาน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้กำหนดให้วันตรวจรับการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมการตรวจรับการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบ application : Zoom Meeting แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย โทนสีฟ้า และเปลี่ยนฉากหลังเป็น DLD Government 4.0

ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ชั้น 1 ตึกอำนวยการ

 

 

 

Credit : ภาพ/กลุ่มเผยแพร่ฯ, ข่าว/ทีมงานรองอธิบดี

2564 08 10 001
 
 
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้นำเสนอ เรื่อง การพัฒนาระบบราชการของกรมปศุสัตว์สู่ระบบราชการ 4.0 พร้อมทั้งเชิญร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์ (Virtual Exhibition) เพื่อแสดงผลงานที่โดดเด่นของกรมปศุสัตว์ จำนวน 8 ผลงาน ได้แก่
1. การบริการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool) ของ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
2. ระบบแพลตฟอร์มโคเนื้อไทย (e-Catt) ของ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์.
3. การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน ของ สำนักปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
4. การยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ ของ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
5. การควบคุมโรคลัมปี สกิน ของ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
6. การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยการตรวจประเมินระยะไกล (Remote Audit) ของ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
7. ระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD 4.0) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2 ของ กองแผนงาน
กรมปศุสัตว์มุ่งมั่นสร้างระบบนิเวศด้านการปศุสัตว์ ให้เกิดเป็นระบบธรรมาภิบาลโดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นระบบราชการ 4.0 ที่สามารถสร้างคุณค่าเพิ่ม ให้แก่การปศุสัตว์ได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีปริมาณเพียงพอ มีความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เปิดกว้างและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานไปสู่การเป็นดิจิทัล เพื่อให้เป็นองค์การที่ Smart & High Performance อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด
 
 
 
Credit : ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก

 2564 08 09b 001

 

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมการเร่งรัด และติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแล ครั้งที่ 9/2564 โดยมีหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผู้อำนวยการกองคลัง) , น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) , นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และนายวรฉัตร วิรัชลาภ (ผู้แทนสำนักกฎหมาย)

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีประเด็นที่สำคัญ อาทิ การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายหน่วยงาน , การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 การเร่งรัดคดีต่างๆที่เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ และการซักซ้อมการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านอำนวยการ สามารถให้บริการและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้

ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

 

Credit : ภาพ/กลุ่มเผยแพร่ฯ, ข่าว/ทีมงานรองอธิบดี