2306256401

 

 

วันพุธที่ 23 มิถุนายน.. 2564 เวลา 13.30 นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติกระจ่างวงษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี.. 2564 ขั้นตอนที่ 2 สาขาบริการภาครัฐประเภทรางวัลยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 พร้อมด้วย.สพ.โสภัชย์ชวาลกุล (ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) , นายวุฒิพงษ์อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายแสนศักดิ์นาคะวิสุทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์) , นายเกียรติศักดิ์กล่ำเอม (ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์ : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์) , นาวสาวคชาภรณ์เต็มยอด (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) , นายสมเกียรติกรอบแก้ว (รักษาราชการแทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน..รายนามดังนี้ 1.นายจาดุรอภิชาตบุตร , 2.นายนรชิตสิงหเสนี , 3.นายสุวิทย์อมรนพรัตนกุลและ 4.นายอนุชิตฮุนสวัสดิกุลเข้าตรวจประเมินผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

กรมปศุสัตว์ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี.. 2564  ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯในขั้นตอนที่ 1 สำนักงาน..จึงแจ้งกำหนดการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี.. 2564 ขั้นตอนที่ 2 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน..ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)  โดยผลงานที่นำเสนอเพื่อเข้ารับการประเมินจัดอยู่ในสาขาบริการภาครัฐประเภทรางวัลยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 คือ "การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออก Human food และ Pet food ในสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยการตรวจประเมินระยะไกล Remote audit"  โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

VDO นำเสนอ การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออก Remote audit โดย กรมปศุสัตว์ (คลิก)

ห้องประชุมพระพิรุณชั้น 1 ตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์

Cradit : ภาพธงชัยสาลีสลก. /ข่าวคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

 

 

2306256401

 

 

วันพุธที่ 23 มิถุนายน.. 2564 เวลา 09.30 นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติกระจ่างวงษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี..2564 ห้องประชุมพระพิรุณชั้น 1 ตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)  โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมดังนี้..เยาวนิตย์บุรีรักษา (เลขานุการกรม) , นายวุฒิพงษ์อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายสมเกียรติกรอบแก้ว (รักษาราชการแทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประชุมดังกล่าวเพื่อรับทราบใน 2 ประเด็นดังนี้ 1. หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยมีรางวัลที่เปิดรับสมัครคือรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับดีเด่น , รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0  2. รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมหารือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ (Site visit) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 โดยพิจารณา 3 ประเด็นดังนี้

1) แนวทางการนำเสนอดังนี้การดำเนินงานด้านการปฏิบัติการของกรมที่ครอบคลุมกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน , ความโดดเด่นของการเป็นระบบราชการ 4.0 (Open & Connected , Citizen-centric , Smart & High Performance) และแผนการยกระดับในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต

2) รูปแบบการรับการตรวจประเมิน (รับการตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์พญาไทและรับการตรวจผานระบบ Zoom Cloud Meeting)

3) ผลงานที่มีความโดดเด่นของกรมปศุสัตว์

Cradit : ภาพธงชัยสาลีสลก. /ข่าวคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

 

 

1006256401
 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน.. 2564 เวลา 09.30 .

นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติกระจ่างวงษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ..2558 ผ่านการประชุมทางไกล (ผ่านระบบ Zoom Conference) พร้อมด้วยนายสมเกียรติกรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  และผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์สำนักกฎหมายกองคลังกองควบคุมอาหารและยาสัตว์กองสารวัตรและกักกันกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วม

การประชุมดังกล่าวเพื่อรับทราบถึงพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต..2564 และรางวัลบริการภาครัฐประจำปี..2564 ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ..2558 ใน 4 ประเด็นดังนี้

1. การยกเลิก/ลดค่าธรรมเนียมในการอนุมัติอนุญาตจำนวน 26 รายการ (พรบ.บำรุงพันธุ์สัตว์..2509 จำนวน 12 รายการ / กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์..2559 จำนวน 10 รายการ / กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์..2560 จำนวน 4 รายการ)

2. การพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์

3. การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

4. การแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ห้องประชุมพระพิรุณชั้น 1 ตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์

 
Cradit : ธงชัยสาลีสลก. /ข่าวคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก
 
 

2106256401

 

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน.. 2564 เวลา 10.00 นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติกระจ่างวงษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ประจำปี.. 2564 (DLD Quality Awards 2021) ครั้งที่ 3/2564

ห้องประชุมพระพิรุณชั้น 1 ตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้.สพ.โสภัชย์ชวาลกุล (ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) , นายวุฒิพงษ์อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายแสนศักดิ์นาคะวิสุทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์) , นายเกียรติศักดิ์กล่ำเอม (ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์ : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์) , นาวสาวคชาภรณ์เต็มยอด (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) , นายสมเกียรติกรอบแก้ว (รักษาราชการแทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

การประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ (Site visit) ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีผลงานที่เข้าเกณฑ์รับรางวัลจำนวน 2 ผลงานคือ

1. ผลงาน “การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออก (Human Food และ Pet Food) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยการตรวจประเมินระยะไกล (Remote Audit)  โดย : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

2. ผลงาน “ การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน” โดย : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

ทั้งนี้ได้ร่วมการพิจารณารางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards 2021) ประจำปี.๒๕๖๔จำนวน 16 ผลการที่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณารอบที่ 2 แล้วแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้รางวัลประเภทนวัตกรรมการบริการจำนวน 5 ผลงาน , รางวัลประเภทพัฒนาการบริการจำนวน 2 ผลงานและรางวัลประเภทบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจำนวน 9 ผลงาน

Cradit : ภาพธงชัยสาลีสลก. /ข่าวคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

 

2564 06 04b 001
 
 
 
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.
นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมการเร่งรัด และติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแล ครั้งที่ 7/2564 โดยมีหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผู้อำนวยการกองคลัง) , นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) , นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสัตว์ปีก : ผู้แทนกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และนายวรฉัตร วิรัชลาภ (ผู้แทนสำนักกฎหมาย) 
 
การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีประเด็นที่สำคัญในการร่วมพิจารณา อาทิ การสร้างบทบาทและเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญแต่ละสำนัก/กอง เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ , ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข กรณีใช้จ่ายเงินงบประมาณฯต่ำกว้าเป้าหมาย และการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในชั้นกรรมาธิการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านอำนวยการ สามารถให้บริการและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 2 ตึกอุศุภราช กรมปศุสัตว์
 
Cradit : ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก