ปี 2565

    - การพัฒนาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ (นางสาวจตุพร ปัดถา, นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566)

    - การพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส, นางสาวจตุพร ปัดถา  ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566)

 

ปี 2564

   - การยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศของกรมปศุสัตว์ (นายสมเกียรติ กรอบแก้ว)

  - ความสำเร็จในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมปศุสัตว์ (นายสมเกียรติ กรอบแก้ว)

  - คู่มือการปรับปรุงโครงสร้างของกรมปศุสัตว์ (นายสมเกียรติ กรอบแก้ว)

   - รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 กรมปศุสัตว์ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564) (นางสาววิสุทธิวรรณ ปั้นฉาย)

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์ระดับพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564) (นางสาววิสุทธิวรรณ ปั้นฉาย)

 

ปี 2561

  - การศึกษาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
   (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมปศุสัตว์ (นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส)

 

ปี 2560

  - การศึกษาแนวโน้มผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของกรมปศุสัตว์ (นางสาวจตุพร ปัดถา)