การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

 

  • รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม

   รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2567

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2566

------------------------------------------------------------------------------------------------

    รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2565


                                              
หลักฐานแนบ 1.1.1 และ 1.1.2
                                                - หลักฐานแนบ 1.1.3
                                                - หลักฐานแนบ 1.1.4
                                                - หลักฐานแนบ 1.1.5 และ 2.1.1
                                                - หลักฐานแนบ 1.1.6 และ 2.2.1
                                                - หลักฐานแนบ 1.2.1 และ 1.2.2
                                                - หลักฐานแนบ 1.2.3
                                                - หลักฐานแนบ 1.2.4
                                                - หลักฐานแนบ 2.1.2
                                                - หลักฐานแนบ 2.1.3
                                                - หลักฐานแนบ 2.1.4
                                                - หลักฐานแนบ 2.1.5
                                                - หลักฐานแนบ 2.2.2 และ 2.2.3

------------------------------------------------------------------------------------------------

  • การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

-          ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

-          การขับเคลื่อนจริยธรรม

-          การส่งเสริมยกย่องคนดีของหน่วยงาน