การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

  • แผนส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

                 - แผนการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2566

 

  • รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม

                 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2566

                           - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน

                 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2565


                                              - หลักฐานแนบ 1.1.1 และ 1.1.2
                                                - หลักฐานแนบ 1.1.3
                                                - หลักฐานแนบ 1.1.4
                                                - หลักฐานแนบ 1.1.5 และ 2.1.1
                                                - หลักฐานแนบ 1.1.6 และ 2.2.1
                                                - หลักฐานแนบ 1.2.1 และ 1.2.2
                                                - หลักฐานแนบ 1.2.3
                                                - หลักฐานแนบ 1.2.4
                                                - หลักฐานแนบ 2.1.2
                                                - หลักฐานแนบ 2.1.3
                                                - หลักฐานแนบ 2.1.4
                                                - หลักฐานแนบ 2.1.5
                                                - หลักฐานแนบ 2.2.2 และ 2.2.3

 

  • การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

                                             - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

                                     - การขับเคลื่อนจริยธรรม

                                     - การส่งเสริมยกย่องคนดีของหน่วยงาน