คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

 

 

0001

 

** ภาพการประชุมภายในของหน่วยงาน วันอังคารที่7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.**