S 131096615 0 

 

วันที่ 23 เมษายน 2567 นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และผู้แทนสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ประเด็นบริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานนโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ประเด็นบริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน 3 แนวทางที่สำคัญ ได้แก่ แนวทางที่ 1 งานบริการภาคการเกษตรเพื่อส่งเสริมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร (Agricultural Service Provider) แนวทางที่ 2 งานบริการ Application ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การเข้าถึงการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย) และ แนวทางที่ 3 งานบริการ e - Service ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง และมีความสะดวกมากขึ้น)