S 66912349 0

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ) พ.ศ. 2568 - 2570 เพื่อทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของงานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service ในภาพรวมของกระทรวง และบทบาทของหน่วยงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเชื่อมโยงงานบริการมาให้บริการบน Biz Portal และ Citizen Portal ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ A ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม