000001

 

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการสำรวจและวิเคราะห์งานบริการภาครัฐของกระทรวงนำร่อง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม