08112566 0001

 

 

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ DLD Quality Awards ครั้งที่ 5/2566

เพื่อให้ในที่ประชุมทราบรายงานผลการดำเนินโครงการรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2566 (DLD Quality Awards 2023) รายงานผลการเสนอผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2566

การเสนอขอความอนุเคราะห์พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ และร่วมพิจารณา
1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์
2.โครงการรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2567
3.เกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพประจำปี พ.ศ.2567

พร้อมด้วยนายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้