0000002

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการทบทวนตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับทิศทางของนโยบายรัฐบาล โดยผ่านการหารือกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในคลินิกให้คำปรึกษาการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานกลั่นกรองการกำกับประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วยณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ Zoom Meeting