0000001

 

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ ร่วมงาน kick off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดลำพระยา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา