1

 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เพื่อวิเคราะห์และออกแบบงานบริการที่จะขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร ตามนโยบาย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะจัดตั้งศูนย์ “พิรุณราช” ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ สำหรับส่วนกลางตั้งอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้บริการข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร ตลอดจนการให้บริการการรับข้อร้องเรียน เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคม2566