000000

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองคลัง สำนักกฎหมาย และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงผลสำรวจความพร้อมและอุปสรรคของหน่วยงานรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 จากสำนักงาน ก.พ.ร. และทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ เพื่อรับฟังผลการสำรวจความพร้อมและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ที่ทางสำนักงาน ก.พ.ร. และทีมที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่ไปสำรวจและเก็บข้อมูล และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. ในการจัดทำข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการและแนวทางส่งเสริมหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติราชการได้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฯ ต่อไป