0012

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" โดยมีบุคลากรของหน่วยงาน ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงสถานที่ทำงาน พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร