00000

 

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะคณะทำงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกลแบบออนไลน์
ในการประชุมดังกล่าว รับทราบความก้าวหน้าตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) พร้อมหารือในประเด็นเพื่อพิจารณาที่สำคัญ เรื่องการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ของกระทรวงเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใน 5 Agenda ที่สำคัญ ได้แก่ Agenda 1) การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำทั้งระบบ, Agenda 2) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, Agenda 3) รายได้จากการท่องเที่ยว, Agenda 4) รายได้จากผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP, Agenda และ 5) การลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10