188589

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อทบทวนแผนการดำเนินการ กิจกรรม 5ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566