00003

 

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผ่านระบบ Zoom Meeting