0001

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร และเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “การถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566” โดยมี นายพิศาล  พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองของ ส่วนราชการต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่งเสริมให้ภาคเอกชน/มหาวิทยาลัย/สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้มีศักยภาพ และพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมที่จะเป็นหน่วยรับรอง (CB) และหน่วยตรวจ (IB) ในส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งเป็นช่องทางการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงแผนการถ่ายโอนภารกิจฯ และทราบถึงผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายโอนภารกิจฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับทราบและเตรียมพร้อมในการดำเนินการตามแผนการถ่ายโอนภารกิจฯ รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปตามแผนการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป