0001

 

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมภายในหน่วยงานเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามภารกิจและงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ไตรมาส 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคารจักรพิชัย ชั้น 3 กรมปศุสัตว์