00000

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565” ตามโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ของบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสำนักงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565