00001

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแนวทางการถ่ายโอนงานหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นร่วมดำเนินการหรือดำเนินการแทน โดยใช้กระบวนการ Design Thinking ในการวิเคราะห์ปัญหาของหน่วยงาน และออกแบบแนวทาง (Prototype) เพื่อขยายผลการขับเคลื่อนการถ่ายโอนงาน จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA โดยมีหน่วยงานนำร่อง 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน