2564 08 09b 001

 

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมการเร่งรัด และติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแล ครั้งที่ 9/2564 โดยมีหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผู้อำนวยการกองคลัง) , น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) , นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และนายวรฉัตร วิรัชลาภ (ผู้แทนสำนักกฎหมาย)

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีประเด็นที่สำคัญ อาทิ การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายหน่วยงาน , การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 การเร่งรัดคดีต่างๆที่เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ และการซักซ้อมการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านอำนวยการ สามารถให้บริการและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้

ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

 

Credit : ภาพ/กลุ่มเผยแพร่ฯ, ข่าว/ทีมงานรองอธิบดี