2564 08 06 001

 

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจรับการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก) และ นายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาราชการแทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม (ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์) , นาวสาวคชาภรณ์ เต็มยอด (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมผ่านระบบ CAT Conference 
 
การประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการตรวจความพร้อมสำหรับการนำเสนอ ในการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วยกำหนดการตรวจประเมินฯ และประเด็นในการนำเสนอ ประกอบด้วย วิดิโอนำเสนอภาพรวมของกรมปศุสัตว์ และการดำเนินงานของกรมที่ครอบคลุมกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมมาใช้ในการทำงาน , แผนการยกระดับในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต และผลงาน/ความโดดเด่นของการเป็นระบบราชการ 4.0 ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ 
 
ทั้งนี้ ในที่ประชุมกำหนดให้มีการซักซ้อมเหมือนวันจริงอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ application : Zoom Meeting เพื่อให้การนำเสนอในการตรวจรับการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ
 
 
 
Credit : ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก