2106256401

 

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน.. 2564 เวลา 10.00 นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติกระจ่างวงษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ประจำปี.. 2564 (DLD Quality Awards 2021) ครั้งที่ 3/2564

ห้องประชุมพระพิรุณชั้น 1 ตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้.สพ.โสภัชย์ชวาลกุล (ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) , นายวุฒิพงษ์อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายแสนศักดิ์นาคะวิสุทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์) , นายเกียรติศักดิ์กล่ำเอม (ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์ : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์) , นาวสาวคชาภรณ์เต็มยอด (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) , นายสมเกียรติกรอบแก้ว (รักษาราชการแทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

การประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ (Site visit) ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีผลงานที่เข้าเกณฑ์รับรางวัลจำนวน 2 ผลงานคือ

1. ผลงาน “การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออก (Human Food และ Pet Food) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยการตรวจประเมินระยะไกล (Remote Audit)  โดย : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

2. ผลงาน “ การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน” โดย : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

ทั้งนี้ได้ร่วมการพิจารณารางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards 2021) ประจำปี.๒๕๖๔จำนวน 16 ผลการที่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณารอบที่ 2 แล้วแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้รางวัลประเภทนวัตกรรมการบริการจำนวน 5 ผลงาน , รางวัลประเภทพัฒนาการบริการจำนวน 2 ผลงานและรางวัลประเภทบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจำนวน 9 ผลงาน

Cradit : ภาพธงชัยสาลีสลก. /ข่าวคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์