1006256401
 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน.. 2564 เวลา 09.30 .

นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติกระจ่างวงษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ..2558 ผ่านการประชุมทางไกล (ผ่านระบบ Zoom Conference) พร้อมด้วยนายสมเกียรติกรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  และผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์สำนักกฎหมายกองคลังกองควบคุมอาหารและยาสัตว์กองสารวัตรและกักกันกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วม

การประชุมดังกล่าวเพื่อรับทราบถึงพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต..2564 และรางวัลบริการภาครัฐประจำปี..2564 ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ..2558 ใน 4 ประเด็นดังนี้

1. การยกเลิก/ลดค่าธรรมเนียมในการอนุมัติอนุญาตจำนวน 26 รายการ (พรบ.บำรุงพันธุ์สัตว์..2509 จำนวน 12 รายการ / กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์..2559 จำนวน 10 รายการ / กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์..2560 จำนวน 4 รายการ)

2. การพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์

3. การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

4. การแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ห้องประชุมพระพิรุณชั้น 1 ตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์

 
Cradit : ธงชัยสาลีสลก. /ข่าวคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก