2306256401

 

 

วันพุธที่ 23 มิถุนายน.. 2564 เวลา 09.30 นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติกระจ่างวงษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี..2564 ห้องประชุมพระพิรุณชั้น 1 ตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)  โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมดังนี้..เยาวนิตย์บุรีรักษา (เลขานุการกรม) , นายวุฒิพงษ์อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายสมเกียรติกรอบแก้ว (รักษาราชการแทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประชุมดังกล่าวเพื่อรับทราบใน 2 ประเด็นดังนี้ 1. หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยมีรางวัลที่เปิดรับสมัครคือรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับดีเด่น , รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0  2. รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมหารือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ (Site visit) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 โดยพิจารณา 3 ประเด็นดังนี้

1) แนวทางการนำเสนอดังนี้การดำเนินงานด้านการปฏิบัติการของกรมที่ครอบคลุมกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน , ความโดดเด่นของการเป็นระบบราชการ 4.0 (Open & Connected , Citizen-centric , Smart & High Performance) และแผนการยกระดับในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต

2) รูปแบบการรับการตรวจประเมิน (รับการตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์พญาไทและรับการตรวจผานระบบ Zoom Cloud Meeting)

3) ผลงานที่มีความโดดเด่นของกรมปศุสัตว์

Cradit : ภาพธงชัยสาลีสลก. /ข่าวคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์