Awards001

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เวลา 09.00น.-16.30น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 7 ผลงาน ดังนี้

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่

1.รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น การสร้างพันธมิตรการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.รางวัลด้านภาพรวมมาตรฐานที่เป็นเลิศ ระดับดี การบริการเสบียงอาหารสัตว์ในสภาวะวิกฤติ (คลังเสบียงอาหารสัตว์)

3.รางวัลรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี การผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดใหม่โดยไม่ใช้กระต่าย

4.รางวัลด้านบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่นกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.) ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา

5.รางวัลด้านบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี การเลี้ยงไก่ไข่โร๊ดไทย แบบปล่อยอิสระโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย พื้นที่จังหวัดหนองคาย

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่

1.รางวัลความเป็นเลิศด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 1)

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่

1.รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเยี่ยม(อาสาปศุสัตว์)