Awards005

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลประจำปี พ.ศ. 2557 เวลา 09.00น.-16.30น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 7 ผลงาน ดังนี้

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่

1.รางวัลด้านภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร

2.รางวัลด้านพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น การพัฒนางานปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ

3.รางวัลด้านพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี การยกระดับพันธุกรรมสุกรในเกษตรกรด้วยสุกรพ่อพันธุ์ ปากช่อง 5

4.รางวัลด้านบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี การบริหารจัดการโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรโดยชุมชนมีส่วนร่วมพื้นที่อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่

1.รางวัลความเป็นเลิศด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 2)

2.รางวัลความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 3)

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 1 ผลงาน 

1.รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับชมเชย ในโครงการฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ระดับชมเชย