TPSA006

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน เวลา 12.00น.-16.30น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 6 ผลงาน ดังนี้

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่

1.รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการพัฒนาการให้บริการที่มีความโดดเด่นครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ด้านบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ และด้านนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ โดยในปี พ.ศ. 2555 *ในปี พ.ศ. 2555 กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

2.รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น กระบวนงานภาพรวมมาตรฐานการบริการห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์

3.รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น กระบวนงานการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง

4.รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น กระบวนงานการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

5.รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี กระบวนงานการพัฒนาเกษตรกรโคนมรายย่อยแบบบูรณาการเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2555 จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่

1.รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 6)