Awards58020

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลประจำปี พ.ศ. 2558 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เวลา 09.00น.-16.30น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 8 ผลงาน ดังนี้

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

1. รางวัลด้านการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ระบบจัดการสัตว์ปีก สู่มาตรฐานการส่งออกปศุสัตว์ไทย

2. รางวัลด้านการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าปศุสัตว์ผ่าน QR Code

รางวัลบริการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง (ครบ 3 ปี) จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ 

1. การผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

2. การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง

3. ภาพรวมมาตรฐานการบิการทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่

1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น *ในปี พ.ศ.2558 กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานเดี่ยวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2 ผลงาน 

1. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเยี่ยม “การพัฒนาควายงามพรหมพิราม โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ”

2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี “โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์