DLD Awards 2022 update

 

DLD Awards 2022 v2 3

รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (DLD Quality Awards 2022)

1. หลักเกณฑ์การรับสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (DLD Quality Awards 2022)

    1.1 แบบฟอร์มสมัครประเภทนวัตกรรมการบริการ

    1.2 แบบฟอร์มสมัครประเภทพัฒนาการบริการ

    1.3 แบบฟอร์มสมัครประเภทขยายผลมาตรฐานบริการ
 
    1.4 แบบฟอร์มสมัครประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ

    1.5 แบบฟอร์มสมัครประเภทการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

2. เอกสารการชี้แจงหลักเกณฑ์รางวัล DLD QA วันที่ 16 ธ.ค. 64

3. ข้อมูลผลงานที่ได้รับรางวัล จาก สำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ. 2562-2564 ระดับดีเด่น

4. ข้อมูลผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2562-2564 ระดับดีเด่น

 

 

 

 

**ตัวอย่างแบบฟอร์มของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลปี 2564**