คู่มือการประเมินผลตัวชี้วัดภายในปี 2561

   - 1. ปกและสารบัญคู่มือการประเมินผลฯ ภายใน ปี 2561
   - 2. บทที่ 1 กรอบการประเมินผลภายใน ปี 2561
   - 3. บทที่ 2 รายละเอียดตัวชี้วัดมิติที่ 1 ปี 2561
   - 4. บทที่ 2 รายละเอียดตัวชี้วัดมิติที่ 2-4 ปี 2561
   - 5. ภาคผนวก ปี 2561
 
  - คู่มือการประเมินผลฯภายใน (ฉบับสมบูรณ์)  

 

แบบฟอร์มการรายงานตัวชี้วัดปี 2561

   - 1. Sarcard ตัวชี้วัดภายในปี 2561
   - 2. แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัด 2561
   - 3. แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ตัวชี้วัด 2561