banner ประกาศรางวัล 2023

 

ประกาศผลรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ปี 2566 (DLD) Page 1

ประกาศผลรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ปี 2566 (DLD) Page 2

 

 

poster2566

 

รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (DLD Quality Awards 2023) 

 

1. หลักเกณฑ์การรับสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (DLD Quality Awards 2023)

    1.1 แบบฟอร์มสมัครประเภทนวัตกรรมการบริการ

    1.2 แบบฟอร์มสมัครประเภทพัฒนาการบริการ

    1.3 แบบฟอร์มสมัครประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ

    1.4 แบบฟอร์มสมัครประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ

    1.5 แบบฟอร์มสมัครประเภทการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (15 พ.ย. 65)