ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2559

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฟอร์ม 1)

รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคค(IDP)

ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา (ฟอร์ม 2.1)

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา (ฟอร์ม 2.2)

สรุปรายงานตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

ข้าราชการ (ฟอร์ม 3.1)

พนักงานราชการ (ฟอร์ม 3.2)

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Best Practice)

แบบฟอร์มที่ 4

การวางแผน และการสื่อสาร

การดำเนินการ

การประเมินและติดตามผล

การสรุปรายงาน