Anticorruption65 

 

AA65

 

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2565

 

      วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมบุคลากรภายในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2565 เพื่อร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และรับมอบนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2565 โดยมีอธิบดีกรมกรมปศุสัตว์เป็นประธาน ร่วมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์