2564 09 16 002 084

 

 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาผลการตรวจประเมินรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบของการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (ZOOM) กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ 5 รางวัล โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายชัยวัฒน์ โยธคล นายโสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมรับรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว กรมปศุสัตว์

          นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า  รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติเป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่น  ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน  และสามารถให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ  ซึ่งในปีนี้มีผลงานที่กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล  ในหลายสาขารวม  5 รางวัล คือ  รางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม  เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศในภาพรวมที่มอบให้หน่วยงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานทั้งปวง   1. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ได้  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า   2. สาขาบริการภาครัฐ  คือ  รางวัลยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิค 19 ระดับดีเด่น ผลงาน  การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออกอาหารคนและสัตว์เลี้ยง  โดยการตรวจประเมินระยะไกล ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  และ รางวัลยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ระดับดีเด่น  และ 3. ในสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  คือ  รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น  ผลงาน การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน  ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  รวมทั้งกรมปศุสัตว์ได้เสนอชื่อนายวาสนา นาคดิลก  ประธานสหกรณ์การเกษตรไก่เนื้อจังหวัดชัยภูมิ จำกัด  เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว  โดยได้รับรางวัลประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือระดับดีเด่น

                        อธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวเพิ่มเติมว่า ความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ ในการมุ่งมั่นพัฒนาระบบราชการ ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร.ทุกปีอย่างต่อเนื่อง รวม 66 รางวัล  ดังนี้  รางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยมในปี  2561 และ 2564  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 8 รางวัล  รางวัลบริการภาครัฐ 48 รางวัล  และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 8 รางวัล  โดยปัจจัยที่ทำให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเพราะมีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนางาน  เพื่อให้เกิดความสุข แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  บุคลากรทุกคน  สังคมและประเทศชาติ  รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ คือ สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย  เพียงพอ และสามารถแข่งขันได้ ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  มีการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นวัตกรรม ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก  มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  มีการขยายผลการปรับปรุงกระบวนงานต่อเนื่องทั้งองค์กร และขยายไปยังหน่วยงานในต่างจังหวัด เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้