2pic01

 

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2563 โดยในปีนี้ กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบรางวัลเลิศรัฐให้หน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการให้บริการประชาชนอย่างโดดเด่น

ทั้งนี้. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ร่วมรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้มาตรฐานสากล เพื่อนำพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ร่วมรับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี ผลงาน “e-smart plus ระบบการประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรกับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค อหิวาห์แอฟริกาในสุกร”

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ร่วมรับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ผลงาน “การผลิตพ่อโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์”

นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า นับเป็นเกียรติยศของกรมปศุสัตว์ อย่างแท้จริงที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการ และพัฒนายกระดับคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ประกอบกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ทุกคนมีความอดทน ตั้งใจ เพียรพยายาม ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง

กรมปศุสัตว์รู้สึกภาคภูมิใจในการดำเนินงานเคียงข้างเกษตรกร พัฒนางานด้านปศุสัตว์ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ณ ห้องรอยัล จูบีลี่ บอลลูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี