TPSA49001

กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนประจำปี พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ผลงาน ดังนี้

1.รางวัลประเภทเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ ระดับดีเด่น กระบวนการ “การให้บริการด้านเอกสารการส่งออก ณ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ”