แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
  - แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP:A)

 ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

  - รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP:A)
  - แบบตรวจสอบรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP:B)

 โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ
  • หลักฐานการวางแผนและการดำเนินการ
    - การวางแผนพัฒนาบุคลากรและการเผยแพร่แผน
    - แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ
    - แผนผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
    - บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
    - ภาพกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
    - ภาพบทเรียนออนไลน์

 • หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
    - แบบประเมินผลการเรียนรู้หลังการพัฒนา
    - ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ 

 • หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
   - แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน