2561 09 14 007

 

 

 

 

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 "ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life" โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมสัมมนาและรับมอบรางวัล พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โดยรางวัลที่กรมปศุสัตว์ได้รับ ดังนี้

 1. รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฎิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง
 2. รางวัลสาขาบริการภาครัฐ 5 รางวัล ประกอบด้วย
  • 2.1 ระบบจัดการสัตว์ปีกสู่มาตรฐานการส่งออกไทย เป็นรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง
  • 2.2 การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นรางวัลการบริการที่เป็นเลิศ
  • 2.3 เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เป็นรางวัลมาตรฐานการบริการ (ระดับดีเด่น)
  • 2.4 ประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ เป็นรางวัลพัฒนาการบริการ (ระดับดีเด่น)
  • 2.5 การพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร จังหวัดสกลนคร (Sakon Nakhon Model) เป็นรางวัลพัฒนาการบริการ (ระดับดี)
 3. สาขาบริการภาครัฐแบบมีส่วนร่วม 3 รางวัล ประกอบด้วย
  • 3.1 โครงการยกระดับเครือข่ายเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดเพชรบุรี รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (ระดับดีเด่น)
  • 3.2 รางวัลประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (ระดับดีเด่น) โดยนายบรรเทิง นวมภักดี ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรี จากโครงการยกระดับเครือข่ายเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดเพชรบุรี
  • 3.3 รางวัลในนามของจังหวัดสกลนคร ของโครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (ระดับชมเชย)

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลทุกปี เพราะกรมปศุสัตว์มีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนางาน เพื่อให้เกิดความสุขแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ บุคลากรทุกคน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ คือ สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพียงพอ และสามารถแข่งขันได้ ซึ่งการได้รับรางวัลต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นกำลังใจเป็นแรงกระตุ้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์มุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อพัฒนาการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนและเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี