กรมปศุสัตว์ พัฒนาการปศุสัตว์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ่มมูลค่าสินค้า
คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับพัฒนาจนเกิดผล ประจำปี 2566
 
 
 
3
 
 
✅ ปรับองค์กร มุ่งสู่ DLD Digital Transformation เพื่อสร้างการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก
 
✅ ตั้งศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะ DLD Smart Data Center เพื่อใช้ข้อมูลแก้ปัญหา แจ้งลดการเกิดโรคระบาดในสัตว์ การสูญเสีย
และความเสี่ยงจากความผันผวนด้านปริมาณ และราคาของผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว
 
✅ มีระบบควบคุมและเฝ้าระวังโรคที่มีประสิทธิภาพ
 
✅ ผลิตวัคซีนในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ช่วยควบคุมโรคในภาวะฉุกเฉิน ลดงบประมาณนำเข้าวัคซีนประมาณ 54 ล้านบาท
 
 
 
ที่มา : เพจ Facebook กพร OPDC