001

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายโอภาส  ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสรวิศ  ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสั่งคมแห่งชาติ เข้าประชุมดังกล่าวด้วย