btwee  
                             นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล
                        หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
          ภารกิจพัฒนาระบบและโครงสร้าง     ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลง     ภารกิจติดตามและประเมินผล                ฝ่ายอำนวยการ
sk lek aom lek

              นายสมเกียรติ กรอบแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการพิเศษ

      นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
            นางสาวจตุพร ปัดถา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
      นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
blank blank beeze blank
          นางสาวจุฑารัตน์ สิงห์กุล
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการ
       นางสาวนัททีพร น้ำเงิน
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
        นางสาวปัทมา มีแสงเงิน
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
                     (ว่าง)
        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
jaja     oth
             นางสาวจารุวรรณ หนูชัยแก้ว
            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
              นายวีรสุทธิ์ จารุพรพิศาล
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน