TEPGA062

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จาก สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เดินทางมาตรวจประเมินเพื่อรวบรวมข้อมูลไปประกอบการพิจารณารางวัลดังกล่าว นำโดย นายสุรพรรณ เก็งทอง หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และคณะ โดยมี ปศุสัตว์เขต 3 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลดังกล่าว เวลา 9.00 น. - 16.30 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโตนด หมู่ 7 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา