ปี 2564

  - รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 กรมปศุสัตว์

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์ระดับพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

  - การยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศของกรมปศุสัตว์ (นายสมเกียรติ กรอบแก้ว)

  - ความสำเร็จในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมปศุสัตว์ (นายสมเกียรติ กรอบแก้ว)

  - คู่มือการปรับปรุงโครงสร้างของกรมปศุสัตว์ (นายสมเกียรติ กรอบแก้ว)

 

ปี 2561
  - การศึกษาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
   (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมปศุสัตว์ (นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส)

ปี 2560
  - การศึกษาแนวโน้มผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของกรมปศุสัตว์ (นางสาวจตุพร ปัดถา)