002

เมื่อวันที่ 27- 28 มิถุนายน 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดให้มีการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2-2559 โดยมี นายโอภาส  ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เวลา 09.00 น. - 16.30 น ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ โดยในระหว่างการประชุมทางคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม นิทรรศการ KM ของทางกองแผนงานอีกด้วย